พระนครศรีอยุธยา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่: 29 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์: 0-3524-5144-6

โทรสาร: 0-3532-1956

Website: http://www.ayuttech.ac.th/

E-mail : np_cc49@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่: 25 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์: 0-3525-1491

โทรสาร: 0-3525-1491

Website: http://www.ayutthaya-ship.ac.th/

E-mail : webmaster@ayutthaya-ship.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

3.วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ที่อยู่: 55 หมู่ 9 ถ.โรจนะ-อุทัย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์: 0-3535-0661-2,0-3522-2679

โทรสาร: 0-3535-6541-2,0-3522-6279 ต่อ 23

Website: http://www.aitc.ac.th/

E-mail : nual-prang@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่: 2 หมู่ 4 ถ.เดชาวุธ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์: 0-3524-1211

โทรสาร: 0-3524-1211

Website: http://www.ayutthaya_ship.ac.th

E-mail : wepmaster@ayutthaya_ship.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ที่อยู่:  เลขที่ 59 หมู่ 1 ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290

โทรศัพท์: 0-3570-4152

โทรสาร: 0-357-041-52 ต่อ 102

Website: www.kasetbangsai.ac.th

E-mail : kasetbangsai@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

6.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่: 131 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์: 0-3521-3334, 0-3533-5237

โทรสาร: 0-3533-5965

Website: http://www.apc.ac.th/

E-mail : apc@apc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม พืชศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

7.วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ที่อยู่: 68 หมู่ 4 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์: 0-3578-6039

โทรสาร: 0-3578-6038

Website: http://www.senavec.ac.th/

E-mail : : senavecg@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8.วิทยาลัยการอาชีพมหาราช

ที่อยู่: หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์: 0-3585-0800

โทรสาร: 0-3585-0799

Website: http://www.mice.ac.th/

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี