ปทุมธานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดปทุมธานี

1.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ที่อยู่: 79 หมู่ 5 ซ.วัดดบสถ์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 0-2581-6390

โทรสาร: 0-2975-6426-7

Website: http://www.pttc.ac.th/

E-mail : urampai@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ที่อยู่: 109 หมู่ 3 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

โทรศัพท์: 0-2546-7186,0-2546-7185

โทรสาร: 0-2546-7184

Website: http://www.thanyaburi.ac.th

E-mail : hartee.22@mail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

3.วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร)

ที่อยู่: 2 หมู่ 6 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 0-2567-0784

โทรสาร: 0-2567-0784 ต่อ 200

Website: www.aetc.ac.th/

E-mail : info@aetc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล
  • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์