บุรีรัมย์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดบุรีรัมย์

1.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ที่อยู่: 322 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์: 0-4461-1079

โทรสาร: 0-4461-1472

Website: http://www.btec.ac.th/

E-mail : jvainda@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง โยธา อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ที่อยู่: 299 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

โทรศัพท์: 0-4469-9255

โทรสาร: 0-4469-9255

Website: http://www.kutc.ac.th/

E-mail : kutc2011@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ที่อยู่: 67 หมู่ 15 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย  ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์: 0-4461-1159, 0-4461-1748

โทรสาร: 0-4461-1899

Website: http://www.bcat.ac.th/

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

4.วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ที่อยู่: 138 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์: 0-4461-2260

โทรสาร: 0-4461-3354

Website: http://www.brpoly.ac.th/

E-mail : brpoly@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์

5.วิทยาลัยเทคนิคนางรอง (เดิมเป็น วิทยาลัยการอาชีพนางรอง)

ที่อยู่: 1 ถ.บ้านเก่าแพงพวย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์: 0-4463-1556,0-4463-2318

โทรสาร: 0-4463-2008

Website:http://www.nricec.ac.th/

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ที่อยู่: 100 หมู่ 23  ถ.บุรีรัมย์-มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์: 0-4468-0114

โทรสาร: 0-4468-0114

Website: http://202.143.172.74/home.html

E-mail : satukcic@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

7.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

ที่อยู่: 145 หมู่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

โทรศัพท์: 0-4460-6202

โทรสาร: 0-4460-6202

Website: http://www.nctm.ac.th/

E-mail : info@nctm.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาช่างประมง
                 ประเภทวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
                 ประเภทวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 • ระดับ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาช่างกลเกษตร สาขาวิชาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
                ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการโรงแรม