น่าน

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดน่าน

1.วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ที่อยู่: 2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์: 0-5471-0962

โทรสาร: 0-5471-0711

Website: http://www.technicnan.ac.th/

E-mail : technicnan@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ที่อยู่: 150 ถ.สุมนเทวราช อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์: 0-5471-0367

โทรสาร: 0-5477-2520

Website: http://www.npc.ac.th/

E-mail : npc@mail.npc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

3.วิทยาลัยการอาชีพปัว

ที่อยู่: 237 หมู่ 1  ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120

โทรศัพท์: 0-5479-1326

โทรสาร: 0-5479-1327

Website: : http://www.puaicec.ac.th/

E-mail : www.info@puaice.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

4.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ที่อยู่: 138 หมู่ 5 บ้านป่าคา ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

โทรศัพท์: 0-5476-3240

โทรสาร: 0-5476-3282

Website: http://www.wiangsa.ac.th/

E-mail : wiangsa@wiangsa.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี