นราธิวาส

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนราธิวาส

1.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ที่อยู่: 55 หมู่ 13 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

โทรศัพท์: 0-7354-1765-6, 0-7354-1768

โทรสาร: 0-7354-1765, 0-7354-0768

Website: http://www.naraptc.ac.th

E-mail : naraptc2006@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. -

2.วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ที่อยู่:  123 หมู่ 3 ถ.สุไหงโกลก-ตากใบ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120

โทรศัพท์: 0-7364-6566

โทรสาร: 0-7364-6566

Website: http://www.skc.ac.th

E-mail : kolokscs@hotmail.com, SKLO@chaiyo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การพิมพ์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การพิมพ์ การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ