นครศรีธรรมราช

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

1.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ที่อยู่: 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์: 0-7535-6062, 0-7534-2742

โทรสาร: 0-7534-2268, 0-7534-2742

Website: http://www.tnk.ac.th

E-mail : nkmail@emisc.moe.go.th, nktcmoegoth@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ที่อยู่: 44 หมู่ 5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

โทรศัพท์: 0-7536-7890-1

โทรสาร: 0-7536-7890

Website: http://www.sichontc.ac.th

E-mail : sichontc@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

3.วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ที่อยู่: 119 หมู่ 7 ถ.เอเชีย (ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี) ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์: 0-7530-2027

โทรสาร: 0-7530-2028

Website: http://www.ts-tech.ac.th/

E-mail : ttcthungsong@chaiyo.com, ts-tech@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล

4.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ที่อยู่: 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140

โทรศัพท์: 0-7537-0759, 0-7551-8292, 0-7544-4212

โทรสาร: 0-7537-0740

Website: http://www.nasic.ac.th

E-mail : it-nasic@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ

5.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ที่อยู่: ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์: 0-7535-6156, 0-7534-2371

โทรสาร: 0-7534-1070, 0-7534-2371

Website: http://www.nvc.ac.th

E-mail : nakhon_si@nvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

6.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ที่อยู่: 6 ซ.หอไตร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์: 0-7535-6760

โทรสาร: 0-7534-6327

Website: http://www.artnst.ac.th

E-mail : info@artnakhon.ac.th, artnakhon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ ศิลปกรรม
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิจิตรศิลป์

7.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

ที่อยู่: 244 หมู่ 7  ต.ช้างกลาง กิ่งอ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250

โทรศัพท์: 0-7548-6313

โทรสาร: 0-7548-6314

Website: http://www.nkatc.ac.th

E-mail : naktec@mail.cscoms.com, nk.atc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

8.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

ที่อยู่: 214 หมู่ 1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์: 0-7531-3045, 0-7531-2162 ต่อ 101

โทรสาร: 0-7531-3044

Website: http://www.nkpc.ac.th

E-mail : nspc_college@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การโรงแรมและบริการ

9.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ที่อยู่: ถ.ชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์: 0-7537-8612-3

โทรสาร: 0-7537-8614

Website: http://www.nicc.ac.th

E-mail : nakhonicc@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง

10.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

ที่อยู่: หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170

โทรศัพท์: 0-7547-8230, 0-7535-4885

โทรสาร: 0-7547-8230, 0-7535-4885

Website: http://www.hicc.ac.th

E-mail : huasai40@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล

11.วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ที่อยู่: 65/1 หมู่ 7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

โทรศัพท์: 0-7533-8478

โทรสาร: 0-7533-8478

Website: http://www.promic.ac.th

E-mail : pkrcec@cscoms.com, promkiri@promic.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์