นครราชสีมา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครราชสีมา

1.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ที่อยู่: 508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4424-2002

โทรสาร: 0-4425-4950

Website: http://www.2ntc.ac.th

Email: ntc_itc.@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ที่อยู่: 99 หมู่ 1 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์: 0-4444-0003

โทรสาร: 0-4444-0003

Website: http://www.technicpak.ac.th

E-mail : ptc_pak@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ที่อยู่: 999 หมู่ 6  ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

โทรศัพท์: 0-4420-4985

โทรสาร: 0-4420-4986

Website: http://www.luangphorkhoon.ac.th/

E-mail : Luangpao7@ntc.ac.th, luangphorkhoon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4.วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ที่อยู่: ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

โทรศัพท์: 0-4493-5012

โทรสาร: 0-4493-5014

Website: http://www.srnr.ac.th

E-mail : technicsuranree@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ที่อยู่: 272 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4424-2001, 0-4425-4310

โทรสาร: 0-4424-2001

Website: http://www.nvc-korat.ac.th/

E-mail : nvc_korat@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจสถานพยาบาล อาหารและโภชนาการ

6.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

ที่อยู่: 197 ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4422-0866, 0-4422-0867

โทรสาร: 0-4422-0866 ต่อ 203

Website: http://www.rcbat.ac.th/

E-mail : rcbat7@ntc.ac.th, plan-rcbat@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ที่อยู่: 146 หมู่ 3 บ้านใหม่สำโรง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340

โทรศัพท์: 0-4432-5495, 0-4432-5274

โทรสาร: 0-4432-5494

Website: http://www.kasetkorat.ac.th/

E-mail : kasetkorat@yahoo.com, tum_parweena@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

8.วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ที่อยู่: 247 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4492-3300, 0-4492-3301

โทรสาร: 0-4492-3302, 0-4424-6468

Website: http://www.nmptc.ac.th

E-mail : npckorat@hotmail.com, nmptc_korat11@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การพิมพ์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

9.วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

ที่อยู่: 230 หมู่ 4 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

โทรศัพท์: 0-4446-1956

โทรสาร: 0-4446-1956

Website: www.bic.ac.th

E-mail : Buayai@Ntc.ac.th, Buayai7@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

10.วิทยาลัยการอาชีพพิมาย

ที่อยู่: 430 ถ.พิมายชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

โทรศัพท์: 0-4447-1249, 0-4428-5025

โทรสาร: 0-4447-1249

Website: http://www.phimai-icc.ac.th/

E-mail : pimai7@ntc.ac.th, phimai.pm@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

11.วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ที่อยู่: 95 ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

โทรศัพท์: 0-4448-7181

โทรสาร: 0-4448-7181

Website: http://www.chp.ac.th

E-mail : rattamachanoi@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12.วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

ที่อยู่: 881 หมู่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทรศัพท์: 0-4439-0096

โทรสาร: 0-4439-0109

Website: http://www.pic.ac.th

E-mail : jam_tawan@hotmailcom
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไฟฟ้ากำลัง สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์