นครพนม

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครพนม

1.วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

ที่อยู่: 367 หมู่ 2 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

โทรศัพท์: 0-4259-1571 ต่อ 104

โทรสาร: 0-4259-1571 ต่อ 105 , 0-4259-1448

Website: http://www.bpt.ac.th/

Email: banpeang@kkaen.loxinfo.co.th, mail@bpt.co.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

2.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม

(ชื่อเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม)

ที่อยู่: 270 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์: 0-4251-2434

โทรสาร: 0-4251-2435

Website: http://www.nkptmc.ac.th

E-mail : polynkp@thaimail.com, nkptmc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยการอาชีพนาแก

ที่อยู่: -

โทรศัพท์:-

โทรสาร: -

Website: -

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช.-
  • ระดับ ปวส. -