นครนายก

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนครนายก

1.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

ที่อยู่: 116 หมู่ 1 ถนนชลประทาน อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทรศัพท์: 0-3731-3532, 0-3731-1752, 0-3731-1025

โทรสาร: 0-3731-1025

Website: http://www.nayoktech.ac.th/

Email: nayoktech@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ที่อยู่: 88/2 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทรศัพท์: -

โทรสาร: 0-3731-2601, 0-3732-6470

Website: http://www.nice-c.ac.th

E-mail : nicec@thai.com, nicdove@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม เสริมสวย อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจสถานพยาบาล พืชศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ สปาและความงาม สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

3.วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ที่อยู่: 62 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทรศัพท์: 0-3730-8199

โทรสาร: 0-3730-8199

Website: http://www.ongkharak.ac.th

E-mail : ong40@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ