ตราด

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดตราด

1.วิทยาลัยเทคนิคตราด

ที่อยู่: 43 ถ.ท่าเรือจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000

โทรศัพท์: 0-3953-0230

โทรสาร: 0-3951-1172

Website: http://www.trattc.ac.th/

Email: trattc@hotmail.com, technic_trat@trtc.moe.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ที่อยู่: 236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

โทรศัพท์: 0-3951-2172, 0-3952-0530

โทรสาร: 0-3952-0530

Website: www.tratpt.ac.th

E-mail : trat_poly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. -

3.วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

ที่อยู่: 45/3 ถ.ช้างทูน-สระใหญ่ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

โทรศัพท์: 0-3952-2059

โทรสาร: 0-3952-2059 ต่อ 103

Website: www.borai.ac.th

E-mail : bi_cec@thaimail.com, borai40@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์