เชียงใหม่

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดเชียงใหม่

1.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ที่อยู่: 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0-5321-7708, 0-5322-1599

โทรสาร: 0-5322-1599 ต่อ 740 งานสารบรรณ ต่อ 731

Website: http://www.cmtc.ac.th/

Email: ctc@cmtc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

ที่อยู่: 76 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์: 0-5392-9079, 0-5392-9118

โทรสาร: 0-5392-9079, 0-5392-9118 ต่อ 107

Website: http://www.skptc.ac.th/

E-mail : skptc_cm@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ที่อยู่: 167 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0-5322-1493, 0-5341-6203

โทรสาร: 0-5321-7310

Website: http://www.cmvc.ac.th/

E-mail : info@cmvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ที่อยู่: 249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

โทรศัพท์: 0-5331-1392

โทรสาร: 0-5331-1359

Website: http://www.cmcat.ac.th/

E-mail : chiangmaiatc_@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสมุนไพร ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

5.วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ที่อยู่: 49 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์: 0-5321-1592, 0-5322-1875

โทรสาร: 0-5321-1468

Website: http://www.cmpoly.ac.th/

E-mail : cmpolye@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

6.วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ที่อยู่: 199 บ้านหนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110

โทรศัพท์: 0-5334-6819

โทรสาร: 0-5334-6818

Website: http://www.fve.ac.th/

E-mail : Fice_fang@hotmail.com, fang_vec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7.วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ที่อยู่: 619 หมู่ 4 ถ.จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

โทรศัพท์: -5334-1872, 0-1602-2333

โทรสาร: 0-5334-1485

Website: http://www.cicec.ac.th

E-mail : toysukanya@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล

8. วิทยาลัยเทคนิคสารภี(ชื่อเดิมวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

ที่อยู่: 139/7 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์: 0-5342-3975

โทรสาร: 0-5332-2901

Website: http://www.srptc.ac.th

E-mail : wat82@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -