เชียงราย

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดเชียงราย

1.วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ที่อยู่: 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์: 0-5371-3038

โทรสาร: 0-5371-1025

Website: http://www.ctc.ac.th/

Email: ctc@ctc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ที่อยู่: 91 หมู่ 9 กิโลเมตรที่ 7 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์: 0-5367-3912

โทรสาร: 0-5367-3911

Website: http://www.kctc.ac.th/

E-mail : kanchana079@kctc.ac.th, kctc_cr52@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. -

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ที่อยู่: 670 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์: 0-5371-3036

โทรสาร: 0-5371-1561

Website: http://www.cvc.ac.th/

E-mail : cvc@cvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ที่อยู่: 51 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์: 0-5367-4350

โทรสาร: 0-5367-4349

Website: http://www.crcat.ac.th/

E-mail : crcat6@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

5.วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

ที่อยู่: 324 หมู่ 5 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์: 0-5377-4589

โทรสาร: 0-5377-4584

Website: http://www.tice.ac.th

E-mail : icc_cr@yahoo.com,cric.itc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยการอาชีพเทิง

ที่อยู่: 191 หมู่ 15 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

โทรศัพท์: 0-5379-5526

โทรสาร: 0-5379-5511

Website: http://www.tice.ac.th/

E-mail : tice@tice.ac.th, supot.tu@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7.วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ที่อยู่: 132 หมู่ 3 ซอย 2 บ้านเด่นสันทราย 132 หมู่ 14 ต.ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

โทรศัพท์: 0-5395-3392

โทรสาร: 0-5395-3474

Website: http://www.wice.ac.th

E-mail :  veingchai_in@hotmail.com, admin@wice.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล
 • ระดับ ปวส. -

8.วิทยาลัยเทคนิคป่าเป้า

ที่อยู่: -

โทรศัพท์: -

โทรสาร: -

Website: -

E-mail :  -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -