ชุมพร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดชุมพร

1.วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ที่อยู่: 138 ถ.อาภากร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทรศัพท์: 077- 657043, 077 - 657044

โทรสาร: 077- 657043,077 - 657044

Website: http://www.cptc.ac.th/

Email: technicalcp@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง  เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ที่อยู่: 146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 

โทรศัพท์: 0-7751-1234

โทรสาร: 0-775-11218 ต่อ 127

Website:  www.cpvc.ac.th

Email: cpvc.ac@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. บัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การโรงแรม การท่องเที่ยว อาหารและการโภชนาการ คหกรรมการผลิต ผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การจัดการสำนักงาน พัฒนาโปรแกรม การตลาด การโรงแรม ท่องเที่ยว อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ที่อยู่: 1 หมู่ 8 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

โทรศัพท์: 0-7753-6214-5

โทรสาร: 0-7753-6214

Website: http://www.cpcat.moe.go.th

E-mail : chumpornatc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

4.วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ที่อยู่: 15 หมู่ 4 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220

โทรศัพท์: 0-1476-7060, 0-7750-5734-5

โทรสาร: 0-7750-5734-5

Website: http://www.pcfc.ac.th

E-mail : cptech@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5.วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ที่อยู่: 58 ถ. ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทรศัพท์: 0-7757-6505, 0-7750-3921

โทรสาร: 0-7757-6505

Website: http://www.cptech.ac.th/

E-mail : cptech@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปกรรม เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

6.วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ที่อยู่: 1 หมู่ 10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

โทรศัพท์: 0-7754-4333

โทรสาร: 0-7754-4334

Website: http://www.langsuan.moe.go.th

E-mail : langsuan_education@hotmail.com,  langsuan@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7.วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ที่อยู่: 245/1 หมู่ 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140

โทรศัพท์: 0-7761-3000

โทรสาร: 0-7761-3000

Website: www.thasae.ac.th

E-mail : kthasae@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล