ชัยภูมิ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดชัยภูมิ

1.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ที่อยู่: 240 หมู่ 4 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์: 0-4481-2075-6

โทรสาร: 0-4481-1536

Website: http://www.ccollege.ac.th/

Email: cptc2000@yahoo.com, techniccyp@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ที่อยู่: 115 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์: 0-4481-1160

โทรสาร: 0-4481-1583

Website: http://www.ccat.ac.th/

E-mail : agchai7@ntc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

3.วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

ที่อยู่: 380 ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์: 0-4481-2083, 0-4481-1938

โทรสาร: 0-4481-1938, 0-4481-6600

Website: www.cpmpoly.ac.th

E-mail : info@sarapatchang.ac.th, off_919_@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล

4.วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

ที่อยู่: 1 หมู่ 15 ถ.บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160

โทรศัพท์: 0-4481-6062

โทรสาร: 0-4481-6062

Website: http://www. bamnet.ac.th

E-mail : .bamnet2010@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

5.วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ที่อยู่: 189 หมู่ 3 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์: 0-4488-2092, 0-4488-2239

โทรสาร: 0-4488-2092, 0-4488-2239

Website: http://www.kec.ac.th/

E-mail : kangkraw7@ntc.ac.th, kecacth@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์