ชัยนาท

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดชัยนาท

1.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ที่อยู่: 336 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

โทรศัพท์: 0-5641-1276, 0-5641-1563

โทรสาร: 0-5641-1847

Website: http://www.chainat.ac.th/

Email: technicchainat@teacher.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท

ที่อยู่: 134 หมู่ 3 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170

โทรศัพท์: 0-5644-7395, 0-5643-1512

โทรสาร: 0-5643-1512

Website: www.cct.ac.th

E-mail : ktchainat@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

3.วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

(ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพหันคา)

ที่อยู่: 219 หมู่ 14 ต.เนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130

โทรศัพท์: 0-5644-9009, 0-81953-3310

โทรสาร: 0-5644-9009

Website: www.nac.ac.th

E-mail : wirotbb99@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ