ชลบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดชลบุรี

1.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ที่อยู่: 205 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

โทรศัพท์: 0-3848-5202 ต่อ 125

โทรสาร: 0-3848-5205

Website: http://www.chontech.ac.th/

Email: chon@chontech.ac.th, chontech@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคการหล่อ เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ที่อยู่: 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์: 0-3823-7268, 0-3823-8398, 0-3823-8527

โทรสาร: 0-3823-7268

Website: http://www.tatc.ac.th/

E-mail : sattahip@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การโรงแรมและบริการ เขียนแบบเครื่องกล เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ที่อยู่: 388 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 0-3827-7043, 0-3828-2372

โทรสาร: 0-3828-6110

Website: http://www.chcvc.net

E-mail : cvc.c@chaiyo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิจิตรศิลป์ สปาและความงาม อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

ที่อยู่: 192 หมู่ 7  ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

โทรศัพท์: 0-3823-7053, 0-3823-8290

โทรสาร: 0-3823-7053

Website: http://www.kasetchon.ac.th

E-mail : aggiechon@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ ประมงทะเล พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

5.วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี

ที่อยู่: 146 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

โทรศัพท์: 0-3838-2662, 0-3838-6360-1

โทรสาร: 0-3838-2039

Website: http://www.chpt.ac.th

E-mail : chonburi_ict@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

6.วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ที่อยู่: 99 หมู่ 10 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240

โทรศัพท์: 0-3820-9763

โทรสาร: 0-3820-9700

Website: http://www.panas.ac.th/, 

E-mail : PhanatnikhomKM@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7.วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

(ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง)

ที่อยู่: 15/17 หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์: 0-3822-2118

โทรสาร: 0-3822-1818

Website: http://blmiacec.ac.th

E-mail : blm_iacec@hotmail.com, blm_iacec@hunsa.com, blm_iacec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

(ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพพานทอง)

ที่อยู่: 37 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 0-3844-7241

โทรสาร: 0-3844-7243

Website: http://www.sbtvc.ac.th

E-mail : sbtvc_2012@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม