จันทบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดจันทบุรี

1.วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ที่อยู่: 44/3 ถ.จันทคามวิถี อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์: 0-3931-1198, 0-3932-1878

โทรสาร: 0-3931-1699

Website: http://www.technicchan.ac.th/

Email: chanthaburi01@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ที่อยู่: 59 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์: 0-3933-0125

โทรสาร: 0-3933-0125

Website: http://www.chanpoly-college.ac.th/

E-mail : chanpolyvec@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปกรรม
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

3.วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

ที่อยู่: 191 หมู่ 13 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160

โทรศัพท์: 0-3949-1146-7 , 0-3949-1149

โทรสาร: 0-3949-1148

Website: http://www.nic.ac.th

E-mail : nayaiam_college@hotmail.co.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต อิเล็กทรอนิกส์

4.วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

ที่อยู่: 112 หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180

โทรศัพท์: 0-3942-1008, 0-3938-1210

โทรสาร: 0-3942-1008

Website: www.siacec.ac.th

E-mail : soidao45@yahoo.com, info@siacec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. -