กำแพงเพชร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกำแพงเพชร

1.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ที่อยู่: 50 ถนนปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์: 0-5571-1090

โทรสาร: 0-5571-1200

Website: http://www.kpt.ac.th/

Email: kpptcd@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ที่อยู่: 104 หมู่ 7 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์: 0-5571-2264

โทรสาร: 0-5573-6244

Website: http://www.kpcat.ac.th/

Email: kpcat@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

3.วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ที่อยู่: 1/2 หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์: 0-5572-1596

โทรสาร: 0-5572-1596

Website: http://www.kpp.ac.th/

Email: kppoly@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล

4.วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี

ที่อยู่: 49 หมู่ 5 บ้านบึงบัว ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130

โทรศัพท์: 0-5577-9478

โทรสาร: 0-5577-9478

Website: http://www.khanu.ac.th

Email: khanu_9@yahoo.co.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์