กาฬสินธ์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกาฬสินธ์

1.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ที่อยู่: ถ.อรรถเปศล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์: 0-4381-1782, 0-438-2989

โทรสาร: 0-4381-1307, 0-4381-2515

Website: http://www.ktc.ac.th/

Email: kanlasin01@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปทส. เครื่องกล

2.วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ที่อยู่: 88/8 หมู่ 11 ถ.เขาวง-กุฉินารายณ์ ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์: 0-4385-9251

โทรสาร: 0-4385-9542

Website: http://www.kwtc.ac.th/

E-mail : kwtc@kwtc.ac.th, kanlasin01@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ที่อยู่: 12 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์: 0-4381-2102

โทรสาร: 0-4381-2102

Website: http://www.kpc.ac.th/

E-mail : information@kpc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4.วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ที่อยู่: กม.1-2 สายห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240

โทรศัพท์: 0-4383-4282

โทรสาร: 0-4383-4282

Website: http://www.huaiphung.ac.th

E-mail : admin@huaiphung.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5.วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ที่อยู่: 25 หมู่ 2 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220

โทรศัพท์: 0-4381-5144

โทรสาร: 0-4381-4400, 0-4388-1091

Website: http://www.baikung.th.gs/

E-mail : baikung_mail@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง โยธา สัตวศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ที่อยู่: 317 หมู่ 3 บ้านคำพิมูล ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180

โทรศัพท์: 0-4386-0221

โทรสาร: 0-4386-0221

Website: http://www.km.ac.th/

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์