กาญจนบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกาญจนบุรี

1.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ที่อยู่: 361 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์: 0-3451-1176

โทรสาร: 0-3451-4283

Website: http://www.technickan.ac.th/

Email: niponsak01@technickan.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องประดับอัญมณี เทคนิคการทำต้นแบบและการหล่อเครื่องประดับอัญมณี เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกาญจนบุรี

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ที่อยู่: 7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์: 0-3451-1124, 0-3451-2446

โทรสาร: 0-3451-2446

Website: http://www.kanvc.ac.th/

Email: kvc@se-ed.net

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกาญจนบุรี

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ที่อยู่: 1 หมู่ 5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์: 0-3455-2106, 0-3455-2107

โทรสาร: 0-3455-2108

Website: www.kasetkan.ac.th

Email: kan_cat2002@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกาญจนบุรี

4.วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ที่อยู่: 102 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์: 0-3451-2676

โทรสาร: 0-3451-2776

Website: http://www.kanpoly.ac.th/

Email: kan_poly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกาญจนบุรี

5.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ที่อยู่: 296 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์: 0-3461-1792

โทรสาร: 0-3461-1777

Website: http://www.kicec.ac.th/

Email: kicec@kicec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกาญจนบุรี

6.วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ที่อยู่: 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์: 0-3457-9597 โทรสาร 0-3457-9296

โทรสาร: 0-3457-9296

Website: http://www.pntcollege.com/

Email: pntcollege@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ