กระบี่

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกระบี่

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกระบี่

1.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ที่อยู่: 94 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์: 0-7561-1796

โทรสาร: 0-7561-1937, 0-7561-1797

Website: http://www.technickrabi.ac.th/

E-mail : info@kbtc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. ในสาขาวิชา การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. ในสาขาวิชา การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ที่อยู่: 50 อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

โทรศัพท์: 0-7562-1645, 0-7561-2428

โทรสาร: 0-7562-1645 ต่อ 100

Website: -

E-mail : kcat_2501@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

3.วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ที่อยู่: 50 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทรศัพท์: 0-7563-2140

โทรสาร: 0-7562-2290

Website: www.geocities.com/krabi-poly

E-mail : krabi-poly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การโรงแรมและบริการ

4.วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ที่อยู่: 30/12 หมู่ 4 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110

โทรศัพท์: 0-7568-2231, 0-7568-2232

โทรสาร: 0-7568-2232

Website: http:// www.aicec.ac.th

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. เครื่องกล อาหารและโภชนาการ

5.วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ที่อยู่: 90 หมู่ 9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

โทรศัพท์: 0-7569-9130

โทรสาร: 0-7569-9130

Website: http://www.vk-ktic.com/

E-mail : klongtom04@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ