สถานศึกษาในสังกัด

สถานศึกษาในสังกัด ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ลงข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ผู้จัดทำข้อมูล : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา
โทร 02-281-5555 ต่อ 1305 1308
สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีจำนวนทั้งหมด 424 แห่ง ประกอบด้วย

 1. วิทยาลัยเทคนิค 123 แห่ง
  (Technical College)
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 37 แห่ง
  (Vocational College)
 3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง
  (College of Agriculture and Technology)
 4. วิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง
  (Polytechnic College)
 5. วิทยาลัยการอาชีพ 138 แห่ง
  (Industrial and Community Education College)
 6. วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง
  (Commercial College)
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง
  (Ship Building Industrial and Technology College)
 8. วิทยาลัยศิลปหัตกรรม 2 แห่ง
  (Arts and Crafts College)
 9. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 4 แห่ง
  (College of Business Administration and Tourism)
 10. วิทยาลัยประมง 3 แห่ง
  (Fishery College)
 11. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง
  (Goldsmith College)
 12. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 10 แห่ง
  (Technologhy and managerment college)
 13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง
  (Science Based Technology Vocational College)
 14. วิทยาลัยการอาชีวศึกษา 1 แห่ง
  (Vocational College)
 15. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง 1 แห่ง
  ( College of Agricultural Technology)

รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำแนกตามจังหวัด ปรับปรุง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556 
(รอข้อมูลปรับปรุง ปี 2558)

หมายเหตุ : หากข้อมูลสถานศึกษาของท่านไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีการแก้ไขกรุณา

จัดส่ง ข้อมูลทาง E-mail: phanee-77@hotmail.com

 1. กระบี่
 2. กรุงเทพมหานคร
 3. กาญจนบุรี
 4. กาฬสินธ์
 5. กำแพงเพชร
 6. ขอนแก่น
 7. จันทบุรี
 8. ฉะเชิงเทรา
 9. ชลบุรี
 10. ชัยนาท
 11. ชัยภูมิ
 12. ชุมพร
 13. เชียงราย
 14. เชียงใหม่
 15. ตรัง
 16. ตราด
 17. ตาก
 18. นครนายก
 19. นครปฐม
 20. นครพนม
 21. นครราชสีมา
 22. นครศรีธรรมราช
 23. นครสวรรค์
 24. นนทบุรี
 25. นราธิวาส
 26. น่าน
 27. บุรีรัมย์
 28. ปทุมธานี
 29. ประจวบคิรีขันธุ์
 30. ปราจีนบุรี
 31. ปัตตานี
 32. พระนครศรีอยุธยา
 33. พะเยา
 34. พังงา
 35. พัทลุง
 36. พิจิตร
 37. พิษณุโลก
 38. เพชรบุรี
 39. เพชรบูรณ์
 40. แพร่
 41. ภูเก็ต
 42. มหาสารคาม
 43. มุกดาหาร
 44. แม่ฮ่องสอน
 45. ยโสธร
 46. ยะลา
 47. ร้อยเอ็ด
 48. ระนอง
 49. ระยอง
 50. ราชบุรี
 51. ลพบุรี
 52. ลำปาง
 53. ลำพูน
 54. เลย
 55. ศรีสะเกษ
 56. สกลนคร
 57. สงขลา
 58. สตูล
 59. สมุทรปราการ
 60. สมุทรสงคราม
 61. สมุทรสาคร
 62. สระแก้ว
 63. สระบุรี
 64. สิงห์บุรี
 65. สุโขทัย
 66. สุพรรณบุรี
 67. สุราษฎร์ธานี
 68. สุรินทร์
 69. หนองคาย
 70. หนองบัวลำภู
 71. อ่างทอง
 72. อำนาจเจริญ
 73. อุดรธานี
 74. อุตรดิตถ์
 75. อุทัยธานี
 76. อุบลราชธานี
 77. บึงกาฬ