ผู้บริหารระดับสูง


ผู้บริหารระดับสูง

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

ประวัติการศึกษา

 • 2534 ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2528 ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2524 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การฝึกอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.กำหนด
 • 2551 ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.)รุ่นที่ 20 (วปอ.2550)
 • 2547 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 42

ประวัติการทำงาน

 • 2554 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2552 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2552 รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • 2551 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน (ระดับ 10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2546 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2546 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2543 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 2541 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 2540 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 2528 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
 • 2524 ครูผู้สอน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ด้านการบริหารและการจัดการอุดมศึกษา
 • ปริญญาโท ด้านการบริหารและการจัดการมัธยมศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา), ภาษาอังกฤษ

การศึกษาพิเศษ

 • Cert. In Research and Evaluation For Greater Learning Effectiveness from SEAMEO INNOTECH
 • Cert. In Research and Training for Rural Development from UNESCO UNIVOC
 • หลักสูตรเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงของสถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ได้คะแนนอันดับ 1 ของรุ่น
 • หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้คะแนนตามเกณฑ์คุณภาพระดับสูง
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น ที่ 51
 • ผ่านการศึกษาดูงานต่างประเทศระยะเวลา 5 วัน ถึง 1 เดือน จำนวน 28 ประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ระดับ 7 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 • ระดับ 8 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ระดับ 9 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • ระดับ 9 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ระดับ 10 (ชช.) ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ผู้บริหารระดับ 10 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • บรรยาย ควบคุมปริญญานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา/อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 สถาบัน
 • งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 7 หัวเรื่อง (ได้รับทุนภูมิพล 1 เรื่อง)
 • บทความทางวิชาการ 19 เรื่อง

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม (รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

นายชาญเวศ บุญประเดิม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
 • ตำแหน่งเดิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา)

นายวณิชย์ อ่วมศรี(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

นายวณิชย์ อ่วมศรี

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาพิเศษ

 • หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง (พตส. ๓)
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.๒๑ / วปอ.๕๑)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
 • หลักสูตรผู้นำการศึกษาชาติคุณภาพระดับสูง
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่  ๔ (ปรม. ๔)
 • ประสบการณ์ทำงาน

  • ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ระดับทรงคุณวุฒิ ตุลาคม ๒๕๕๕
  • รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
  • รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
  • ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา 
  • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 

  นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ (ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผนการอาชีวศึกษา)


  นายสินเธาว์  ชัยสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ)

  นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์

  นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง)

  นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์

  ว่าง... (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม)

  ตำแหน่งว่าง

  ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์(ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

  ที่ปรึกษาบุญส่ง

  นายสานิตย์  นาควัชระ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ)

  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

  นางชไมพร ตุ้มพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ)  นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักติดตาม และประเมินผลการอาชีวศึกษา)

  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

  นายพีระพล พูลทวี (ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา)

  นายพีระพล พูลทวี

  นางปัทมา วีระวานิช (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา)

  ผอ.สสอ.

  ดร.ประชาคม  จันทรชิต (ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ)

  ผอสำนักมาตรฐาน

  ดร.มงคลชัย  สมอุดร (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา)

  ผอสำนักวิจัย

  พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

  หัวหน้ากลุ่มกพร

  นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค(ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน)

  ผอ.ตรวจสอบภายใน

  นางกฤติทร สุขกมล(ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ)

  ผอศพก

  นายสักรินทร์ สันหมุด (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)

  ผอศพต

  นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา)

  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  นายไพฑูรย์  นันตะสุคนธ์ (หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์)