ตราสัญลักษณ์ สอศ.

ตราสัญลักษณ์ สอศ.

ตราสัญลักษณ์ สอศ.,Logo VEC,กรมอาชีวะ,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา