การแบ่งส่วนราชการ

แผนภูมิแบ่งส่วนราชการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน

   ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

   ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริหาร

   ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
   • หน่วยตรวจสอบภายใน
    • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

     • กลุ่มบริหารงานทั่วไป
     • กลุ่มประเมินผล
     • กลุ่มติดตามและรายงานผล
     • สำนักความร่วมมือ

      • กลุ่มบริหารงานทั่วไป
      • กลุ่มพัฒนาระบบความร่วมมือ
      • กลุ่มความร่วมมือภาครัฐ
      • กลุ่มความร่วมมือเอกชน
      • กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ
      • ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

       • กลุ่มบริหารงานทั่วไป
       • กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       • กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
       • กลุ่มกิจการพิเศษ
       • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

        • กลุ่มบริหารงานทั่วไป
        • กลุ่มเครือข่ายและสารสนเทศกำลังคนอาชีวศึกษา
        • กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา
        • กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรม
  • รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   • สำนักอำนวยการ

    • กลุ่มเลขานุการสำนักงาน
     • กลุ่มงานสารบรรณ
     • กลุ่มงานเลขานุการ
    • กลุ่มบริการงานทั่วไป
    • กลุ่มประชาสัมพันธ์
    • ส่วนการคลังและพัสดุ
     • กลุ่มงานการคลังและระบบอิเล็กทรอนิกส์
     • กลุ่มงานการเงิน
     • กลุ่มงานเบิกจ่ายงบประมาณ
     • กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
    • กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง
     • กลุ่มงานมาตรฐานสถาปัตยกรรม
     • กลุ่มงานมาตรฐานวิศวกรรม
     • กลุ่มงานมาตรฐานงานก่อสร้าง
     • กลุ่มงานมาตรฐานราคาและเขียนแบบ
    • กลุ่มบริหารงานบุคคล
     • กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1
     • กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2
     • กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ
     • กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล
    • กลุ่มนิติการ
     • กลุ่มงานวินัย
     • กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ
    • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

     • กลุ่มบริหารงานทั่วไป
     • กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม
     • กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
     • กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
     • กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
     • กลุ่มระบบการจัดการ และคุณวุฒิ
     • กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
     • ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

      • กลุ่มบริหารงานทั่วไป
      • กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
      • กลุ่มพัฒนาวิชาการ
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

    • กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
    • กลุ่มพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
     • กลุ่มงานหลักเกณฑ์และฐานสมรรถะบุคลากร
     • กลุ่มงานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
    • กลุ่มพัฒนานักบริหารและข้าราชการพลเรือน
    • กลุ่มพัฒนาครู บุคลากรการอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ
     • กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
     • กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ
     • กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง
     • กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน
    • กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร
    • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

     • กลุ่มบริการงานทั่วไป
     • กลุ่มประสานงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     • กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
      • กลุ่มงานนโยบาย
      • กลุ่มงานแผนและโครงการ
     • กลุ่มงบประมาณและติดตามผล
      • กลุ่มงานจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
      • กลุ่มงานติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
     • กลุ่มสารสนเทศการอาชีวศึกษา
     • กลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์
     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

      • กลุ่มบริหารงานทั่วไป
      • กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
      • กลุ่มวิจัยการจัดการอาชีวศึกษา
      • กล่มวิจัย ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา
       • กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมแลัสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
       • กลุ่มงานเผยแพร่และส่งเสริมสิทธิประโยชน์
      • ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
      • หน่วยศึกษานิเทศน์