สนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่อนุบาลถึงขั้นพื้นฐาน

อาชีวะสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐานรายการหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
                       รายการหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ พุทธศักราช 2556 ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1(7 เม.ย.58, เพิ่มเติม)
  รายการหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ พุทธศักราช 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (22ก.ย.57)
  รายการหนังสือเรียน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ พุทธศักราช 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 (29ส.ค.57)
  รายการหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ พุทธศักราช 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 (2เม.ย.57)
  รายการหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ พุทธศักราช 2556 ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1 (4มี.ค.57)
  รายการหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ พุทธศักราช 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 (9ธ.ค.56)
  รายการหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาขีพ พุทธศักราช 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 (28ต.ค.56)
   

                ปีงบประมาณ 2558