รายละเอียดข่าว

อาชีวะสร้างชาติ คนต้นแบบ

อาชีวะสร้างชาติ คนต้นแบบ
Created by pradmin on 6/8/2558 9:29:09

อาชีวะ คนสร้างชาติ คนต้นแบบ


อาชีวะ สร้างชาติ คนต้นแบบ ตอนที่ 1 คุณแม่สุชาดา กิจเจริญ
: เจ้าของร้านอาหาร "บ้านกลมกิ้ก"


อาชีวะ คนสร้างชาติ คนต้นแบบตอนที่ 2 คุณเจษฎา ตั้งมงคลสุข
: นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


อาชีวะ สร้างชาติ คนต้นแบบ ตอนที่ 3 คุณขนิษฐา พัชราภิรักษ์
: เจ้าของกิจการเมลอนและแคนตาลูป มาตรฐาน GAP


อาชีวะ สร้างชาติ คนต้นแบบ ตอนที่ 4  คุณกวิณภพ ปรีดี
: เจ้าของธุรกิจตรวจสอบบัญชี

 อาชีวะ สร้างชาติ คนต้นแบบ ตอนที่ 5 คุณชยุต โตธนาภรณ์
: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอสดี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
อาชีวะสร้างชาติ คนต้นแบบตอนที่ 6 คุณศุภโชค ลีเลิศพันธ์ชัย
: เจ้าของอู่รถเบริด์ หลัก 5

 

อาชีวะสร้างชาติ คนต้นแบบต้นที่ 7 คุณสุริยา นวกิจกุล 

อาชีวะสร้างชาติ คนต้นแบบต้นที่  8 คุณปัฐวี ผึ่งผาย 

อาชีวะสร้างชาติ คนต้นแบบต้นที่ 9 ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช

print