รายละเอียดข่าว

สัมมนาแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมเบี่ยงเบน

สัมมนาแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมเบี่ยงเบน
Created by host on 23/3/2555 16:50:11

นายศักดา  คงเพชร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ครูฝ่ายปกครอง และครูที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลนักเรียน นักศึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุรี 


เพิ่มศักยภาพการดูแล นร.นศ. และแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมเบี่ยงเบน

นายศักดา  คงเพชร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ครูฝ่ายปกครอง และครูที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลนักเรียน นักศึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช จังหวัดนนทบุรี

ภาพข่าว

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำไปกำหนดยุทธศาสตร์ในการดูแลนักเรียนนักศึกษา และแก้ไขปัญหาความรุนแรง และพฤติกรรมการเบี่ยงเบนว่า จากข้อมูลของศาลเยาวชน พบว่า คดีเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด และพฤติกรรมรุนแรงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และถูกลงโทษคุมประพฤติในสถานพินิจต่าง ๆ ซึ่งหลายแห่งหากเด็กเหล่านี้เข้าไปอยู่รวมกลุ่มกันเวลานานจะยิ่งทำให้เกิดพฤติกรรมด้านลบมากขึ้น ตนจึงอยากให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นรองรับเด็กกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ได้ฝึกทักษะอาชีพเฉพาะทางให้ เก่งอย่างใดอย่างหนึ่งควบคู่กันไปกับการแก้ไขความบกพร่องของพฤติกรรม แต่ในขณะที่ยังไม่มีวิทยาลัยเฉพาะดังกล่าวเกิดขึ้น ก็ได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาไปทำความร่วมมือกับหน่วยงานทหาร หรือตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อขอให้ช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ขณะเดียวกันครูก็จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดสอนวิชาชีพให้เด็กด้วย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการเรียน สำหรับมาตรการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทขอให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนานำข้อมูลอดีตมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนในการป้องปรามและแก้ไขปัญหาเป็นคู่มือมาตรฐานในการทำงานของครูฝ่ายผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา จะทำให้การแก้ไขปัญหามีความรวดเร็วและทันเหตุการณ์มากขึ้น

จุรีรัตน์  :  ข่าว  /  นภดล :  ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์
10 พฤษภาคม 2555


print