รายละเอียดข่าว

อาชีวะ เปิดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา หวังสร้างทักษะชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด

อาชีวะ เปิดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา หวังสร้างทักษะชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด
Created by host on 23/3/2555 16:48:27

กองทัพไทย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา “พัฒนาศักยภาพใส่ใจสังคม” เพื่อประเทศชาติยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ


กองทัพไทย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา “พัฒนาศักยภาพใส่ใจสังคม” เพื่อประเทศชาติยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ภาพข่าว

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ทำให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี อันจะนำพาให้ประเทศประสบกับความเจริญรุ่งเรือง  โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม จำนวน 21 กิจกรรม เป็นสื่อในการสัมมนา อาทิ โทษและพิษภัยยาเสพติด การบำบัดรักษาทักษะชีวิต ทักษะการปฏิเสธ การส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง เป้าหมายชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจ บทบาทเยาวชนต่อสังคม การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง การมองโลกในแง่ดี  การเตือนตนเอง  การแก้ปัญหา  และกิจกรรมกลุ่ม  เป็นต้น  ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ มีจำนวน 170 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มเสี่ยง จำนวน 120 คน  ครู วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน โดยคาดหวังว่า นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองได้ และมีจิตใจที่เข้มแข็งในการเอาชนะสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุ

ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ มีทั้งผู้เสพและผู้ค้าจำนวนมาก หากไม่รีบดำเนินการป้องกันและแก้ไขแล้ว  เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศก็จะตกเป็นเหยื่อ  และเป็นทรัพยากรที่ด้อยคุณภาพ รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญที่จะป้องกันแก้ไขและปราบปรามอย่างจริงจัง จึงมีนโยบายจะสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนของชาติ โดยสร้างคุณภาพชีวิตและทัศนคติที่ดีให้กับเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท อันจะสร้างผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป โดยมอบนโยบายให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องเป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด เนื่องจากนักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อาชีวะคืออาชีพ เรียนแล้วมีรายได้ สร้างเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ และสร้างคุณค่าในตนเอง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ยุวดี : ข่าว   /  นภดล  :  ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์
8 พฤษภาคม 2555


print